phulien

Mô tả dự án

Tên dự án:   Dự án trạm Rada Vinh – Phú Liên
Địa chỉ:   Hải Phòng
Phần việc thực hiện:   Cung cấp lắp đặt hệ thống điện