tansonnhat

Mô tả dự án

Tên dự án:   Superbowl Tân Bình
Địa chỉ:   quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Phần việc thực hiện:   Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện